Afbouw NZ lijn: het wordt nog spannend

in 2014

Eens per kwartaal doet de directie van de Dienst Metro verslag van de voortgang van de bouw van de NZ lijn. Door de verkiezingen van de gemeenteraad, de lange duur van de onderhandelingen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders hebben de besprekingen van de laatste twee rapportages lang op zich laten wachten.

Maar eind augustus was het zover: tegelijkertijd Q4 van 2013 en Q1 van 2014. Of te wel de vierde kwartaalrapportage van 2013 en de eerste van 2014. Keurig is er verslag gedaan van de financiële stand van zaken, de gemelde klachten en de voortgang van de bouw per station. Omdat dit de eerste keer is geweest dat de nieuw gekozen raadsleden van de commissie verkeer met deze materie zijn geconfronteerd, zat er ook een soort leeswijzer bij in de vorm van een managementletter van de directeur van de Dienst Metro. Ook dat is een keurig, helder geschreven betoog.

Ogenschijnlijk dus is er helemaal niks aan de hand met de voortgang van de bouw NZ lijn. Het blijft complex, daar is niets aan veranderd. Maar wat wel is veranderd, althans voor de trouwe lezer van deze rapportages, is de toonzetting van het een en ander. Naarmate het eind in zicht komt, worden de bewoordingen voorzichtiger.

Er zijn aanvullende beheersmaatregelen nodig. Zonder deze aanvullende beheersmaatregelen is de haalbaarheid van de ingebruikname eind 2017 in het geding. Er zijn nieuwe, geïdentificeerde potentiële scope emissies. Een ander woord voor zaken die tot op heden over het hoofd zijn gezien. Er is, gelukkig, ook verbetering zichtbaar in de ontwerpbeheersing bij VIA (de afbouwaannemer). De ontwerpcapaciteit, zo meldt Q4 eind mei, blijft echter een aandachtspunt.

Wie ooit zelf met grote bouwwerken van doen heeft gehad, weet dat dit erbij hoort. In die zin verbazen deze zinsneden niet. Maar je weet ook: er moet nog heel veel gedaan worden, en o, het wordt nog behoorlijk spannend.

De kwartaalrapportages geven voorzichtige signalen af dat het nog een stevige, zeer complexe klus is voordat eind 2017 het geheel kan gaan functioneren. Daar kan een stationsomgeving met enig recht zeurderig over doen. Belangrijker is, dat de bestaande dilemma´s beschreven zijn. Zoals we weten, is dat wel anders geweest…

Rente de Weerd