Luchtkwaliteits vragen Raad Amsterdam rond stations

in 2014, ACTUEEL

palmesbuisjes, nz/lijn, ggd, stichting Gijzelgracht, monitoring luchtkwaliteit Vijzelgracht
Er is veel te doen rond de luchtkwaliteit bewaking stations NZ/LIJN.

Hierbij vragen de de heer Vink oktober 2014 binnen de raad van Amsterdam.

luchtkwaliteit rond stations bouw N/Zlijn

Aan de wethouder verkeer en vervoer (en cc de leden van de
raadscommissie ID),
Geachte heer Litjens, beste Pieter,
cc beste collega-commissieleden,
In lijn met de gisteren in de commissie gemaakte afspraak geef ik
hierbij per mail aan waarop ik doelde wat betreft het metrostation
vdMadeweg. Voor de goede orde: we bespraken dit in relatie tot de
renovatie van de Oostlijn in combinatie met de scope-verruiming
(gecombineerde agendapunten 15 en 19 van gisteren).
Ik gaf gisteren aan dat de leefbaarheid op en met name rond het
station aandacht vraagt, dat het verstandig zou zijn dit mee te nemen
bij de inzet ihkv de renovatie en dit nu te missen. Ook gaf ik aan
dat ik daar vanuit Ouder-Amstel op aan gesproken was.
Het metrostation ligt niet in de gemeente Amsterdam, maar in Ouder-
Amstel. Het groenonderhoud direct rond het station, de fietsenrekken
en de algehele staat van de openbare ruimte direct rond het station
zijn echter uitbesteed aan Amsterdam en daarmee een contractueel
vastgelegde verantwoordelijkheid van onze gemeente.
Mijn eigen waarneming en navraag bij raadslid Jacques Bos van Ouder-
Amstel leren mij dat de fietsenrekken momenteel gevuld zijn met
diverse fietsenwrakken, de rekken zelf in slechte staat zijn,
zwerfvuil de stationsomgeving (en het station) onaantrekkelijk maakt
en er amper sprake is van groenonderhoud. Meer algemeen: ‘schoon,
heel en veilig’ is de openbare ruimte direct rond het station bepaald
niet. Dit nodigt niet uit om gebruik te maken van station / metro en
heeft een negatieve impact op het omliggende gebied. Ten minste is
het nodig het zwerfvuil op te ruimen, nieuwe fietsenrekken te
plaatsen, fietsenwrakken te verwijderen en groenonderhoud ter hand te
nemen, eenmalig én structureel. Dat is een antwoord op de
onaantrekkelijke situatie én voorkomt onnodig gedoe tussen de beide
gemeenten.
Het ligt m.i. voor de hand de genoemde inzet voor dit station van de
Oostlijn (cq de directe omgeving van het station) te betrekken bij de
renovatie van de Oostlijn en de scope daartoe uit te breiden. Mijn
vraag aan de wethouder was en is erop gericht de inzet van Amsterdam
hierop aan te passen. Ik vertrouw erop dat de wethouder hiertoe
bereid is en kijk dan ook uit naar zijn antwoord. Datzelfde geldt
voor zijn antwoord op de vraag die ik gisteren in de commissie stelde
over de voorgenomen (extra kosten voor een) extra trap bij de CSuitgang
Kamperbrug. Of het stuk wel of niet besproken moet worden cq
of het wel of niet een hamerstuk wordt, is voor mij van deze
antwoorden afhankelijk.
Ik kijk uit naar het antwoord. Dank alvast.
Groet,
Bart Vink
gem.raadslid D66 Amsterdam
NB: Bij de behandeling in raad (en commissie) volstaat, zo begrijp ik
uit de commissie van gisteren, een expliciete verwijzing naar deze
mail en het antwoord van de wethouder / het college daarop om het
formeel onderdeel van de beraadslagingen te laten zijn.
luchtkwaliteit stations bouw Noord/Zuidlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Litjens, beste Pieter,
> cc collega-commissieleden,
>
> Aangezien er weinig tijd over was afgelopen woensdag in onze
commissievergadering (ID) stelde de voorzitter voor dat ik mijn
gedetailleerde vragen over de voorliggende kwartaalrapportage
NoordZuidlijn (agendapunt 18) in een mail zou nasturen. Deze vragen
konden dan als aanvulling gelden voor de paar vragen die ik mondeling
in de commissie zelf stelde. Ik waardeer de geboden mogelijkheid en
bied u bij deze mijn aanvullende vragen aan.
>
> Kan de wethouder aangeven:
> – wanneer de uitvoeringsontwerpen van de stations Europaplein en CS
geaccepteerd worden?
>
> – hoe het kan dat de capaciteit van VIA voor de derde opeenvolgende
keer in een kwartaalrapportage als risico wordt aangeduid en wat
daaraan wordt gedaan?
>
> – voor zeven stations is de vormgeving (in grote lijnen) bekend en
worden ontwerpen publiek getond, maar voor het uiteindelijke station
Zuid is dat niet het geval. Kan de wethouder aangeven hoe dit station
er wat het college betreft uit gaat zien?
>
> – kan de wethouder concreet aangeven hoe bij het station Zuid voor
een zo efficiënt mogelijke overstap voor de reizigers kan worden
gezorgd tussen de NoordZuidlijn en de Amstelveenlijn, zowel tijdens
de bouw als voor de door het college beoogde eindsituatie in 2028?
>
> – schriftelijk vroeg ik naar de vervoersprognoses voor
NoordZuidlijn en Amstelveenlijn. Kan de wethouder aangeven wanneer de
antwoorden op mijn vragen komen en ook welke consequenties deze
prognoses wat het college betreft (kunnen) hebben voor aanleg en
exploitatie van beide lijnen?
>
> – kan de wethouder helderheid geven over de beoogde locaties en
inrichting van emplacementen en opstelsporen voor de NoordZuidlijn?
>
> – hoe wordt er actief voor gezorgd dat de stations van de
NoordZuidlijn als multimodale overstappunten in de stad kunnen gaan
fungeren? In het bijzonder gaat het hier om de (ruimtelijke)
maatregelen op/rond het toekomstige station Noord en de toekomstige
overstap daar op diverse streekbussen en mogelijk ook op
internationale lijnbussen (en een daarbij horende faciliteit). Graag
meer helderheid over de vormgeving hiervan.
>
> – Alstom wordt in de rapportage een risico genoemd. Kan de
wethouder dit nader toelichten? Was naar de mening van de wethouder
dit risico kleiner geweest als was vastgehouden aan de eerder
voorgenomen bestelling van 23+12 nieuwe metrovoertuigen van dat
bedrijf?
>
> – aangezien er (vooralsnog) minder voertuigen worden besteld dan
eerder voorzien, is door mij in de commissie gevraagd om de optie op
bestelling van extra nieuwe M6-metrovoertuigen te verlengen om
daarmee ruimte te houden voor een eventuele bijbestelling als de
vervoersprognoses en/of de gekozen lijnvoering daartoe aanleiding zou
geven. Gezien de onzekerheden van beide items op dit moment, is deze
verlenging van de optie nog altijd opportuun. Deze verlenging kost –
als deze dit jaar wordt geregeld – naar verwachting geen geld en
voorkomt mogelijk later een nieuwe aanbestedingsprocedure. Wordt de
verlenging van deze optie (niet meer / niet minder dan dat) nu
geregeld door de wethouder? Zo nee, waarom niet?
>
> – het lijkt erop dat op de Vijzelgracht anderhalf jaar lang –
gemeten vanaf de afronding van de ruwbouw van het station – geen
activiteiten plaatsvinden en de openbare ruimte rommelig en ‘niksig’
blijft. Kan de wethouder dit voorkomen en zorgen dat er ook nu al een
positieve dynamiek op straatniveau (rond dit toekomstige station)
ontstaat? Meer in het algemeen leidt dit ook tot de vraag of de
wethouder kan aangeven hoe afstemming van het project Noord-Zuidlijn
met De Rode Loper plaats vindt?
>
> Dank voor uw beantwoording en met vriendelijke groet,
>
>
> Groet,
>
> Bart Vink
> gem.raadslid D66 Amsterdam
>

download pdf commissie raadsleden

download pdf brf. dhr vink vragen luchtkw.nzlijn